Tìm hiểu thêm về những tác động của LIN và cách thức LIN sử dụng lợi nhuận từ vốn đầu tư qua các báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán kể từ năm 2009.

2017

               Báo cáo khảo sát thường niên - Tổ chức NPO

              Báo cáo khảo sát thường niên - Tình Nguyện Viên     

               Báo cáo kết thúc dự án “HỆ THỐNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC VNPO GIAI ĐOẠN II (2015-2017)”

2016

2015

2014

2011

2010