Sáng kiến vì Cộng đồng 2016 

Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho tổ chức phi lợi nhuận 

CPI 2016: Developing Leadership Capacity for Not-For-Profits from LIN Center for Community Development