LIN đã hoạt động từ năm 2009 và đã tạo ra một bộ tài liệu dành riêng cho các buổi hội thảo và các khóa tập huấn của LIN về phi lợi nhuận vốn chưa từng có trước đây.

LIN ủng hộ việc chia sẻ các nguồn tài liệu và thông tin. Các tổ chức phi lợi nhuận và các ngành liên quan khác được khuyến khích tải tài liệu từ cơ sở dữ liệu của LIN.