Bắt đầu làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận tại TP.HCM từ năm 2009, trong 5 năm qua, LIN đã tích lũy được nhều thông tin liên quan và tài liệu chuyên đề để các đối tác phi lợi nhuận của LIN có thể tải về miễn phí. Tài liệu của LIN được tập hợp từ nhiều nguồn, bao gồm các bài thuyết trình, hội thảo, hội nghị tham vấn và nghiên cứu gốc. Nguồn tài liệu của LIN cũng bao gồm các tài liệu đã được xuất bản rất hữu ích cho các tổ chức phi lợi nhuận.