LIN có các bạn tin LIN Nhịp Cầu hằng tháng và Nhịp cầu tình nguyện hằng quý để kết nối với các NPO, nhà tài trợ, tình nguyện viên và cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích sự tham gia đóng góp cho những bản tin này dưới nhiều hình thức.

  • Nếu bạn muốn đăng ký nhận bản tin, vui lòng điền vào mẫu bên dưới
  • Nếu bạn muốn đóng góp nội dung cho bản tin, vui lòng liên hệ với LIN

Đăng ký nhận bản tin của LIN

Đăng ký nhận bản tin LIN

Địa chỉ email
Nhập vào giá trị hợp lệ

Tên
Nhập vào Tên của bạn

Họ
Nhập vào Họ của bạn