Các Vị trí Tuyển dụng: 

Tư vấn viên cho Chương trình Xây dựng năng lực về gây quỹ cho các tổ chức Phi lợi nhuận địa phương: Bản mô tả công việc 
Cá nhân/Công ty tư vấn pháp lý cho dự án "Xây dựng một Môi trường Bền vững cho Công tác thiện nguyện tại Việt Nam": Bản mô tả công việc