LIN được quản lý bởi Hội đồng Quản trị và Hội đồng Cố vấn tình nguyện.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm:

  • Giám sát tổ chức và hành động vì lợi ích tốt nhất của tổ chức;
  • Hướng dẫn lập kế hoạch và lên chiến lược tổng thể cho tổ chức; 
  • Tìm kiếm hoặc thông qua những vị trí nhân viên chủ chốt; 
  • Cung cấp sự hỗ trợ về tài chính thông qua các hoạt động gây quỹ; 
  • Thiết lập mục tiêu đo lường và giám sát việc thực hiện.

Nhấp chuột vào đây để xem thông tin về Hội đồng Quản trị.

Các thành viên của Hội đồng Cố vấn được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm chuyên môn và khả năng hướng dẫn cho các thành viên của Hội đồng Quản trị và/hoặc thành viên của đội ngũ LIN. Khác với Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn không có thẩm quyền trong việc ra quyết định. 

Nhấp chuột vào đây để xem thông tin về Hội đồng Cố vấn.

Board Meeting 3AprMột buổi họp của Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn và nhân viên LIN cùng đại diện NPO đối tác. Ảnh: Quang Trầm