Tìm hiểu thêm về những tác động của LIN và cách thức LIN sử dụng lợi nhuận từ vốn đầu tư qua các báo cáo thường niên và báo cáo tài chính đã được kiểm toán kể từ năm 2009.

2019

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo tài chính 2019

Báo cáo khảo sát các tổ chức phi lợi nhuận 2019

Báo cáo khảo sát tình nguyện viên 2019

Báo cáo khảo sát nhà tài trợ 2019

2018

Báo cáo thường niên 2018

Báo cáo khảo sát tình nguyện viên 2018

Báo cáo khảo sát các tổ chức phi lợi nhuận 2018

Báo cáo khảo sát các nhà tài trợ 2018

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo Rút Ngắn Khoảng Cách 2018

Báo cáo Hội Nghị Làm Việc Tốt Thì Tốt Cho Doanh Nghiệp

2017

Báo cáo thường niên

Báo cáo kiểm toán 2017

Báo cáo khảo sát thường niên - Tổ chức NPO

Báo cáo khảo sát thường niên - Tình Nguyện Viên

Báo cáo kết thúc dự án “HỆ THỐNG XÂY DỰNG NĂNG LỰC VNPO GIAI ĐOẠN II (2015-2017)”  

2016

2015

2014

2011

2010

2015