Nghiên cứu trường hợp trong Xây dựng Năng lực: Quỹ Huỳnh Tấn Phát

Written by
Tóm tắt

Có rất nhiều tổ chức, đặc biệt là những tổ chức phi lợi nhuận địa phương nhỏ, hoạt động mà không có kế hoạch gắn kết hoặc định hướng chiến lược để hướng dẫn cho tổ chức của họ. Một vài lãnh đạo NPO có thể tình cờ tiếp nhận vị trí lãnh đạo hiện nay trng khi những người khác đã lựa chọn vai trò này. Dù thế nào, sự bền vững của một NPO thường phải đối mặt với những thách thức trong nguồn nhân lực và tài chính, chương trình/hoạt động liên quan, tính trách nhiệm và khả năng quản lý và báo cáo về nguồn quỹ. Nếu không có định hướng hoặc nguồn lực cần thiết, thì ngay cả một tổ chức có khả năng tài chính cũng khó có thể phát triển. Đây là lý do mà lãnh đạo là vô cùng quan trọng và sự cởi mở để thay đổi là cần thiết cho việc lên kế hoạch và dẫn dắt một NPO hướng tới tương lai. Hãy cùng xem điều này đã được áp dụng ở một NPO có sự hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) như thế nào. 

Đọc thêm...